دستگاه سینگل بر

برش مقوا به وسیله دستگاه سینگل بر ، یکی از مواردی است که با اضافه شدن دستگاه برش به چرخه دستگاه های صنعتی مورد توجه قرار گرفت و همین برش مقوا بود.